Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Poszerz swoją wiedzę o nocie księgowej na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością lub zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]